Retlige og Indre Anliggender, RIA

EU-Kommissionen, DG for Retlige og Indre Anliggender (Foto: Daniela Spinant)

Retlige og Indre Anliggender, RIA

Målet med samarbejdet på området for retlige og indre anliggender er at skabe et "område med frihed, sikkerhed og retfærdighed".

Retlige og indre anliggender var en af søjlerne i Den Europæiske Union, som blev fuldt integreret med Lissabon-traktaten fra 2009.

Samarbejdet omfatter bekæmpelse af racisme, terrorisme, narkotika, våben og svindel samt visa, asyl, indvandring og andre politikker, der vedrører den frie bevægelighed for personer. Afsnittet medfører et overnationalt samarbejde på områderne vedrørende grænsekontrol, flygtninge og indvandring, som har fået det danske retslige forbehold til at vokse i omfang og betydning.

Samarbejdet omfatter også den fælles politienhed, Europol, i Haag. Politisamarbejdet omfatter operationelt samarbejde, fælles aktioner og koordinerede undersøgelser.

Retsvæsen: Det tættere samarbejde mellem de retlige organer gennemføres via den fælles retlige samarbejdsenhed, Eurojust. Det retlige samarbejde omfatter koordinering mellem retsforfølgende myndigheder, undersøgelser af grænseoverskridende kriminalitet og indgåelse af udleveringsaftaler.

Ministerrådet træffer de fleste beslutninger med kvalificeret flertal, men følsomme spørgsmål kræver fortsat enstemmighed. Danmark, Irland og Storbritannien har undtagelser.

Lissabon-traktaten har retlige og indre anliggender som delt kompetence, så spørgsmål kan afgøres med kvalificeret flertal i Ministerrådet efter den almindelige lovgivningsprocedure. Det tidligere mellemstatslige samarbejde er således blevet mere overnationalt, navnlig på grund af EU-Kommissionens initiativret og EU-Domstolens ret til at dømme.

På det retspolitiske område kan 25 % af medlemslandene dog også fremsætte forslag. Her har Kommissionen ikke eneret til at foreslå.

Lissabon-traktaten har foreslået en fælles anklagemyndighed. Kommissionen har fremsat et forslag. 14 nationale parlamenter har anvendt det gule kort i subsidiaritetsproceduren og afvist forslaget. Kommissionen har så sendt en meddelelse om indvendingerne og besluttet at fastholde forslaget.

 

Links 

Se Subsidiaritet

http://europa.eu/pol/justice/index_da.htm

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=da&id=249&mode=g&name==