Abort

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Foto: EUobserver.com)

Abort

Abort betyder fjernelse af et foster fra moderen.

EU har ikke kompetence i abort-spørgsmål. Alligevel afsagde EF-Domstolen i september 1991 en dom i SPUC vs. Grogan sagen. Her betragtedes abort som en tjenesteydelse ifølge den daværende artikel 50 i Rom-traktaten, nu artikel 57 TFEU i Lissabon-traktaten

Generaladvokaten foreslog i Retten, at abort bør være tilladt i Irland. På det tidspunkt ønskede Domstolen  ikke "on balance" at tage denne radikale beslutning.

Irland har en restriktiv abortlovgivning og bad om en protokol til Maastricht-traktaten for at undgå, at EU-regler om abort kan tilsidesætte national lovgivning.

I december 2002 fik Malta en lignende ordning under sine optagelsesforhandlinger. Polen er et andet eksempel på et land, hvor abort er ulovlig.

Polen har afgivet en erklæring om abort og moralspørgsmål i tilknytning til optagelses-traktaten.

I Det Europæiske Charter om Grundlæggende rettigheder er retten til liv optaget i artikel 2. Det åbne spørgsmål er så, hvornår retten til liv begynder. Retten til livet er optaget som artikel 7 i Chartret for grundlæggende rettigheder. Hvornår begynder livet?

Artikel 6 TEU i Lissabon-traktaten har gjort det juridisk bindende. Melloni-dommen fra 2013 har givet Chartret forrang i forhold til nationale grundlove. Fortolkningen af abortspørgsmål kan derfior afgøres af EU-Domstolen.

I juli 2002 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, som opfordrede til lovlig adgang til abort i både medlemslande og kandidatlande.

I 2008 opfordrede Europarådet til retten til abort for kvinder.

Den 10. februar 2010 opfordrede Europa-Parlamentet til at skabe lettere adgang for kvinderne til abort.

 

Links 

CaseSPUCv.Grogan - C-159/90

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61990J0159&lg=EN