Domstols aktivisme

EU-Domstolen (Foto: Court of Justice)

Domstols aktivisme

Et udtryk for den særlige rolle, som Domstolen i Luxembourg spiller. Domstolen fortolker ikke kun EU-lovgivningen, som den er fastlagt i traktaterne, den former også lovgivningen ved at udvide sine egne beføjelser og EU-institutionernes beføjelser generelt.

Der er ved Domstolens afgørelser f.eks. fastlagt følgende principper:

- EU-lovgivningens forrang for national lovgivning (EU-lovgivning tilsidesætter national lovgivning)

- Den direkte virkning af EU-direktiver, selv om den ikke er indført via de nationale regeringer og parlamenter (hvis en lov er fastlagt på EU-plan, gælder den for alle medlemsstater under visse omstændigheder, selv om de ikke har gennemført loven i deres nationale lovgivninger).

- Forrang til de fælles grundrettigheder i Chartret over for nationale forfatninger