Melloni-sagen

Melloni-sagen

Chartret om grundlæggende rettigheder går forud for de nationale forfatninger ligesom den øvrige EU-ret, fastslog EU-Domstolen i den såkaldte Melloni-sag fra 2013. Grundlovens frihedsrettigheder skal derfor vige, hvis de måtte være i uoverensstemmelse med EU-Domstolens fortolkning af de samme rettigheder.

-         ”En medlemsstat kan ikke påberåbe sig en bestemmelse i sin forfatning, der påstås at give et højere beskyttelsesniveau for en grundlæggende rettighed end i chartret, som begrundelse for ikke at anvende en klar bestemmelse i en EU-retsakt”, hedder det i Kommissionens årsberetning for 2013.

 

Links

Domstolens dom af 26.2.2013 i sag C-399/11, melloni (http://curia.europa.eu/juris/liste. jsf?language=da&num=C-399/11).