Europa-Parlamentet

EU-Parlamentet i Bruxelles (Foto: European Parliament)

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er en forsamling, der repræsenterer borgerne i EU. Siden 1979 har det været valgt ved direkte valg hvert femte år. Danmark har 13 ud af 751 pladser i Parlamentet.

Europa-Parlamentet vælger Kommissionen med absolut flertal af medlemmerne. Det er dog statsministrene i Det europæiske Råd, som udpeger de medlemmer, de folkevalgte i EU kan stemme om. I 2014 gennemførte Parlamentet dog et "demokratisk kup" og foreslog selv, hvem der skulle være formand for Kommissionen. Se under Kommissionen og Kommissions-formand.

Europa-Parlamentet deltager i den almindelige lovgivningsprocedure og kan fremsætte ændringsforslag og forkaste love med absolut flertal af sine medlemmer. I praksis vedtages 80 % af lovene ved førstebehandlingen. Repræsentanter for Parlamentet har deltaget i henved 1000 trepartsmøder i 2013, ifølge euobserver.com.

Her kan deltagerne få en stor personlig indflydelse på lovenes udformning.

Fra 2009-14 har Parlamentet haft 76 sessioner, som varede 2150 timer i alt. De har behandlet 45.000 ændringsforslag og stemt om 970 retsakter og 754 ikke-lovgivningsmæssige beslutninger. Medlemmerne har stemt 22.403 gange elektronisk eller ved navneopkald. Tallene har ikke medtaget de to samlinger i april 2014.

Europa-Parlamentet skal også godkende de fleste internationale aftaler.

Europa-Parlamentet høres i andre sager og deler budget- myndigheden med Rådet. I sidste ende vedtager Europa-Parlamentet budgettet i sin helhed og kan forkaste hele budgettet. 

Europa-Parlamentet kan stille mistillidsvotum til hele Kommissionen, men ikke til enkelte kommissærer. Parlamentet kan også afsætte Kommissionen med 2/3 flertal af stemmerne, der samtidig skal repræsentere et absolut flertal af medlemmerne. 

Europa-Parlamentet udøver desuden politisk kontrol med alle institutionerne.

Fra 2009 er mandaterne i Europa-Parlamentet fordelt efter princippet om "degressiv proportionalitet" med et minimum på 6 medlemmer til hvert land og et maksimum på 96.

Europa-Parlamentet er inddelt i politiske grupper. Medlemmerne sidder ikke efter nationalt tilhørssted.

Ved valget i 2014 blev Martin Schulz fra tysk SPD genvalgt som formand for Europa-Parlamentet for 2 1/2 ÅR.

Europa-Parlamentet ledes politisk af Formandskonferencen, som består af de politiske gruppers formand og Europa-Parlamentets formand.

Parlamentet ledes administrativt af et Præsidium eller Bureau, som består af formanden og de 14 næstformænd.

Medlemmernes anliggender styres af et Kvæstorkollegium på seks medlemmer. Kvæstorerne deltager oigså i Præsidiets møder.

 

Links 

http://www.europarl.ep.ec/ 

http://www.europarl.europa.eu/ 

MEGET NYTTIGE OVERSIGTER:

European Parliament: Facts and Figures<http://www.europarl.europa.eu/......nt-Facts-and-Figures-FINAL.pdf>