Budget

Official Journal of the European Union (Foto: www.ec.europa.eu/budget)

Budget

EU-Kommissionen laver et udkast til budgettet, der bliver besluttet af Rådet og Europa-Parlamentet i fællesskab.

Indkomstsiden af budgettet bliver udelukkende afgjort af Rådet, gennem toldsatser, landbrugsafgifter, bøder, 1% af momsgrundlaget samt et BNP-relateret bidrag.

Der er et loft for EU’s totale indkomst (
egen indkomst), der skal være under 1,27 % af det totale BNP. Budgettet kan kun gå over 1,27% ved en enstemmig aftale mellem medlemslandene.

Før Lissabon-traktaten var der en mere indviklet budgetprocedure, hvor Ministerrådet havde ansvar for de såkaldt ”obligatoriske udgifter”, hovedsageligt landbrugsudgifter, og Europa-Parlamentet havde det sidste ord for såkaldt ”ikke-obligatoriske udgifter”, der dækkede de fleste andre områder.

Der var derfor ofte konflikter om klassificeringen af udgifter med det resultat, at Europa-Parlamentet har fået mere magt over årene. Ikke-obligatoriske udgifter er blevet øget fra 8% af budgettet i halvfjerdserne til 58% i 2003. Klassifikationen blev besluttet gennem inter-institutionelle aftaler.

Europa-Parlamentet har nu det sidste ord for alle udgifter uden for landbruget, mens Rådet stadig har det sidste ord om EU’s indtægter og landbrugsudgifterne. Budgettet var i 2013 på 132,8 milliarder euro på både udgifts- og indtægtssiden.

Regnskaberne revideres af Den europæiske Revisionsret. Retten har ikke kunnet bekræfte de underliggende transaktioners rigtighed siden 1994. Europa-Parlamentet har ofte været kritisk over for regnskabsaflæggelsen og anvendelsen af midlerne, men er hver gang endt med at godkende regnskaberne. Rådet har altid godkendt, men på det seneste med enkeltlande, der har stemt imod.

Danmark har afsat 21,1 milliarder kroner som sit bidrag til EU-budgettet for 2015. Finansloven regner med, at vi får 8,7456 milliarder kr. retur til landbrug, forskning mv. 

Links 

http://europa.eu.int/pol/financ/index_da.htm

Se også pdf-fil om Budget, Budgetkontrol og Svindel på engelsk:

http://www.euabc.com/upload/pdf/budget.pdf