Tiltrædelse

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Foto: imemc.org)

Tiltrædelse

For at blive medlem af EU skal tiltrædende medlemslande indgive en ansøgning om medlemskab Den Europæiske Union. Det europæiske Råd anmoder derefter Kommissionen om at vurdere ansøgerens evne til at opfylde betingelserne for medlemskab .

Når Kommissionen afgiver en positiv udtalelse, skal Ministerrådet enstemmigt beslutte et forhandlingsmandat, der formelt indleder forhandlingerne mellem EU og kandidatlandet.

Grundlaget for tiltrædelsesforhandlingerne er vedtagelse og gennemførelse af EU-retten i ansøgerlandet. Dette princip er nu indeholdt i Lissabon-traktaten. Man forhandler fælleskabsretten kapitel for kapitel og taler om åbne og lukkede kapitler.

Kandidatlandene er forpligtet til at tilpasse deres administrative og institutionelle infrastruktur og til at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med al EU-lovgivning på områderne for de forskellige kapitler.

Kommissionen screener ansøgerlandenes forberedelser, indtil et kapitel er lukket. Tiltrædelsestraktaten angiver, at det nye medlemsland har samme rettigheder og pligter som de oprindelige medlemslande. Nogle forpligtigelser vil kun træde i kraft efter tiltrædelsesakten.

Undtagelser beskrives i særlige protokoller. Tiltrædelsestraktaterne vedtages enstemmigt af de gamle medlemsstater og af hver ny medlemsstat.

Alle 10 nye medlemslande fra 2004, undtagen Cypern, har holdt folkeafstemning før ratificeringen. Rumænien og Bulgarien afholdt ikke folkeafstemninger, da de blev optaget i 2007. Kroatien gjorde.

Hvis et land ikke godkender – ”ratificerer –en tiltrædelsesaftale, vil institutionernes sammensætning med antal medlemmer af Europa-Parlamentet, kommissærer, stemmer i Ministerrådet osv. blive ændret tilbage proportionalt eller teknisk uden nye forhandlinger mellem alle medlemsstaterne. Hjemmelen for sådanne ændringer er indsat i tiltrædelsesakten.

Rumænien og Bulgarien opnåede medlemskab 1. januar 200, Kroatien 1. juli 2013.

Når tiltrædelsestraktaten er vedtaget, vil den blive ratificeret og sendt til den italienske republik, der samler og opbevarer alle såkaldte ratifikations-instrumenter.

Lissabon-traktatens artikel 8 TEU har en særlig hjermmel til at indgå særlige partnerskabsaftaler med nabolande.

 

Links 

Tiltrædelsesproces: http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/index_da.htm 

EU-Kommissionens generaldirektør for udvidelser: http://ec.europa.eu/enlargement/index_da.htm 

Referat af lovgivning: Udvidelse: http://europa.eu/scadplus/leg/da/s40000.htm