Internationale Handelsgesellschaft og Simmenthal

Court of Justice (Foto: EU Commission)

Internationale Handelsgesellschaft og Simmenthal

Vigtige sager, der blev afgjort af EF-Domstolen i 1970 og 1977. Her fastslog EF-Domstolen udtrykkeligt, at EU-ret også stod over de nationale forfatninger.

Princippet er, at den nationale lovgivning må tilpasses EU-retten, som har "forrang". I 1964 havde EF-Domstolen givet EU-regler forrang for nationale love. Afgørelserne om forrang over de nationale grundlove har sagsnr. 11/70 og 106/77. Forrangen anerkendes kun af Irland. Den tyske forfatnings-domstol i Karlsruhe har forbeholdt sig ret til at nå frem til andre konklusioner end EU-Domstolen.

I den såkaldte grundlovsdom fra 1998 har den danske Højesteret også fastholdt sin ret til at se bort fra EU-Domstolens kendelser.

I den forkastede forfatning blev EU-lovens forrang for nationale love slået fast i artikel I-6. Denne artikel er nu blevet til Erklæring 17 om forrang til Lissabon-traktaten. Det er lige så præcist, men sværere at læse.

Tilkendegivelsen fra Ministerrådets juridiske afdeling, der også er vedlagt, anser princippet om forrang for at være grundpillen i fællesskabets lovprincipper ved at henvise til den kendte Costa mod Enel-dom: 

"Af (...) dette fremgår det, at den af traktaten affødte ret, der hidrører fra en autonom retskilde, på grund af sin selvstændige natur retsligt må gå forud for en hvilken som helst national bestemmelse, idet den ellers ville miste sin fællesskabskarakter, og idet selve retsgrundlaget for Fællesskabet ellers ville blive bragt i fare." 

 

Links 

 

Se også Karlsruhe