Uddannelsespolitik

(Foto: European Commission)

Uddannelsespolitik 

EU har kun begrænset kompetence inden for uddannelsespolitikken. I Lissabon-traktaten behandles uddannelse som understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag. I dette afsnit kan der vedtages juridisk bindende retsakter, men direkte harmonisering af national lovgivning er ikke tilladt. 

EU-indsats kan bidrage til udviklingen af et højt uddannelsesniveau i medlemslandene. Incitamenter og tiltag kan besluttes med kvalificeret flertal i Ministerrådet og fælles beslutningstagning med Europa-Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure, jf. artikel 165-166 i TFEU, tidligere artikel 149 i TEF. 

Traktaterne tillader ikke harmonisering af indholdet af medlemsstaternes uddannelsessystemer. 

Horisontale principper for national og andre former for forskelsbehandling, og Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder gælder for alle dele af uddannelserne. 

EU-Domstolen har givet EU-borgere fra andre lande adgang til universiteter og andre uddannelsessteder - med ret til SU, hvis de har har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet i det pågældende land, gennem f.eks. et sommerferiejob.


Links

Aktiviteter for Den Europæiske Union: Uddannelse og ungdom http://europa.eu/pol/educ/index_en.htm 

Om Livslang Læring, se: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/......8/V1/ajmrepertoire/distrib.Asp