Uforholdsmæssigt store underskud - procedure

Uforholdsmæssigt store underskud - procedure
Deltagere i Den Økonomiske og Monetære Union skal ifølge Stabilitets-og Vækstpagten, kun have et underskud på det offentlige budget, der ikke overstiger 3% af bruttonationalproduktet (BNP). 
Kommissionen lancerer "Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud", når der er fare for, at et land overskrider grænsen på 3%. 
Loftet på tre procent er nu suppleret med et loft på 0,5% af det såkaldte strukturelle underskud, hvor de har set bort fra konjunkturudviklingen. 
Medlemslandene fremsender hvert år udkast til nationale finanslove til Kommissionen, som skal godkende dem. 
Links
Se også de Konvergens-kriterier  og Den Økonomiske og Monetære Union
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l25009.htm