WTO, Verdenshandelsorganisationen

WTOs hovedkvarter i Geneve (Foto: World Trade Organisation)

WTO, Verdenshandelsorganisationen

(World Trade Organisation)

WTO er FNs specialiserede internationale organisation for handel. WTO har overtaget GATT for at organisere verdenshandelen efter frihandelsprincipper.

EU er repræsenteret ved WTO handelssamtaler af EU-Kommissionen, og de fleste EU standpunkter vedtages med kvalificeret flertal. Der er kun krav om enstemmighed, hvis vedtagelsen af de interne regler kræver enighed mellem landene.

Medlemslandene er også repræsenteret i WTO, men hvert enkelt medlemsland er forpligtet til at støtte den fælles EU-holdning på de områder, hvor EU har enekompetence.. Handel er enekompetence for EU efter artikel 3 TFEU i Lissabon-traktaten.

Hvis en WTO-aftale indeholder dele, hvor EU ikke er fuldt kompetente aftaler, kan aftaler også underskrives af medlemslandene.

I 1994 besluttede EU-Domstolen, at EU ikke var fuldt ud kompetent for alle dele af intellektuelle ejendomsrettigheder. Derefter skulle medlemslandene være medunderskrivere. 

Denne vanskelighed blev elimineret ved Nice-traktaten. Men Nice-traktaten gav stadig anledning til problemer for dele af handelen med visse følsomme tjenesteydelser. Lissabon-traktaten har elimineret vanskelighederne for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Der er undtagelser for handel inden for sundhed, uddannelse og tjenester. Reglen er kvalificeret flertal, men medlemsstaterne kan bruge en sikkerhedsklausul. Det er ikke en generel vetoret. 

En medlemsstat kan kun kræve enstemmighed, hvis den internationale aftale risikerer alvorligt at forstyrre den nationale tilrettelæggelse af sådanne tjenester. 

Medlemsstaten skal kunne bevise behovet overfor Kommissionen og Ministerrådet. 

Lissabon-traktaten giver med artikel 47 TEU EU mulighed for at indgå i alle former for internationale aftaler. Aftalerne indgås i henhold til artikel 207, 212,3 og 218,8 TFEU. 

Lissabon-traktaten kan også eksplicit udvide anvendelsesområdet for handelsaftaler til at omfatte direkte udenlandske investeringer og handel med intellektuel ejendomsret, se artikel 206 og 207 TFEU. 

Det er nu vanskeligt at finde områder, hvor EU ikke er i stand til at træde ind i WTO-aftaler uden afgørelse med kvalificeret flertal og/eller krav om medsignaturer fra medlemsstaterne. 

Handel med en meget lille del af transportydelserne kan stadig være en undtagelse, hvor det er muligt at kræve enstemmighed. Undtagelsen kan blive slettet ved en enstemmig beslutning blandt statsministre ved hjælp af den nye metode til forenklet traktatændring i artikel 48.6 i TEU. 

Lissabon-traktaten giver Europa-Parlamentet større indflydelse på handelsaftaler. Parlamentet bliver nødt til at stemme for de vigtige aftaler, før de kan træde i kraft. Parlamentet skal godkende aftaler med absolut flertal af medlemmerne. Det er 376 af 751 parlamentsmedlemmer fra og med juli 2014. 

 

Links 

http://www.wto.org/