Occupied field

Occupied field

Princippet om det såkaldte "occupied field" refererer til tilfælde, hvor traktater har overført love og beslutningstagende kompetencer til EU. I de tilfælde mister medlemsstaterne beføjelser (kompetence) på det pågældende område, selv om EU endnu ikke har lovgivet herom.

Lissabon-traktaten har forskellige kompetence-kategorier. Ved delt kompetence mister medlemslandene mulighed for at lovgive selv på et område, hvor der indføres fælles regler.

Politiske områder, der er overgået til EU, er aldrig blevet tilbageført til nationalt plan. Dette kan være i modstrid med subsidiaritetsprincippet, som indebærer, at visse områder kan føres tilbage fra det overnationale plan til det nationale plan.