Integration og Integrations-teorier

European Integration (Foto: www.caspianweekly.org/main-subjects/european-...)

Integration og Integrations-teorier

Integrationsteorien skelner mellem "positiv" og "negativ" integration.

Positiv integration har man, hvor fælles regler er tilvejebragt af en højere myndighed for at udjævne regionale og andre forskelle.

Negativ integration vedrører fjernelse af barrierer mellem lande. De fleste teoretikere ser EU som eksempel på mere negativ end positiv integration, fordi EU's økonomiske midler er beskedne sammenlignet med dem, der kontrolleres af medlemslandene.

EU's udgifter udgør således omkring 1 % af EU-bruttonationalproduktet (værdien af den samlede produktion), mens medlemsstaternes udgifter typisk ligger mellem 35 % og 50 % af bruttonationalproduktet i et år.

EU har derimod overnational magt og myndighed til at vedtage mange love og regler for medlemslandene og forøge den negative integration ved forbud mod forskellige nationale tiltag. EU har ikke magt til at hæve sine egne skattesatser. Der er dermed et misforhold mellem de økonomiske og politiske handlemuligheder i forhold til en normal stat. 

Der findes forskellige teorier om den europæiske integration.

Den mest velkendte af disse er den funktionalistiske teori. Den tager sit udgangspunkt i "afsmitning". Ethvert skridt i den europæiske integration fører - ifølge teorien - til et krav om yderligere skridt. Man taler om "spill-over-effekter".