Antal love

Antal love

Opdateret maj 2015

Der er nu flere end 40.000 retsakter i EU. Der er også 15.000 domstolsafgørelser og 62.000 internationale standarder, som alle skal overholdes af borgere og virksomheder i EU, sammen med de knap 1500 rent danske love i Danmark. De danske love kan findes på retsinformation.dk

Det er meget vanskeligt at definere det nøjagtige antal af gyldige retsakter i Den Europæiske Union. Ingen institution udgiver officielle tabeller. Her i ABC’en har vi samlet tal fra flere forskellige kilder for at finde det antal retsregler, som skal efterleves.

Nogle handlinger er juridisk bindende, såsom forordninger, direktiver, beslutninger og internationale aftaler. Nogle er ikke, såsom hvidbøger, grønbøger og meddelelser.

Anbefalinger kan til tider have retsvirkninger. Resolutioner fra Det europæiske Råd og Europa-Parlamentet kan bruges til at forstå og give nye fortolkninger til juridisk bindende retsakter .

Afgørelser fra EU-Domstolen kan ændre den europæiske lovgivning og fortolkningen af traktaterne.

Standarder fra europæiske standard-organisationer som CEN, Cenelec og ETSI kan binde medlemsstater, virksomheder og borgere på samme måde som Unionens egne regler. Standarder fra FNs specialiserede organer som f.eks. Codex Alimentarius for mad bliver en bindende del af EU-retten, når EU går ind i disse aftaler. De bliver bindende supranationalt snarere end internationalt.

En teknisk standard, der henvises til i et direktiv eller en forordning, kan blive juridisk bindende på samme måde som moder-retsakten.

En standard fra Codex Alimentarius kan tillade hormoner i oksekød og skal også respekteres af lande, der har stemt imod denne standard, medmindre EU vælger at betale en bøde gennem Verdenshandelsorganisationen WTO, som EU gjorde i dette tilfælde.

Et spørgsmål såsom hormoner i oksekød viser, at selv følsomme politiske spørgsmål kan afgøres i form af en "teknisk" standard .

En beslutning truffet af en tjenestemand i Kommissionen på vegne af Kommissionen er lige så bindende for medlemsstaterne som traktatens artikler. Der er ikke noget hierarki af retsakter i EU. Antallet af mere eller mindre bindende retsakter passerede i 2015 134.500, hvis disse forskellige typer af handlinger lægges sammen .

Se nedenstående tabel og se under demokrati, ansvarlighed, åbenhed og subsidiaritet for, hvordan beslutninger bliver truffet i EU.

 

EKSEMPLER PÅ LOVE,  SOM DANSKE VÆLGERE IKKE SELV KAN ÆNDRE:

Direktiver er bindende for medlemsstaterne til at gennemføre indholdet, men overlader det til dem at beslutte hvordan. I praksis er direktiver ofte præcise. Kemikaliedirektivet REACH fastslår entydigt, hvilke kemikalier der skal tillades.

Et medlemsland kan ikke selv forbyde et bestemt kemikalie, heller ikke hvis landet mener, at kemikaliet kan medføre sskader på mennesker eller miljø. Kun den ikke-valgte Kommission kan foreslå en ændring i den relevante EU-lovgivning. Ikke et nationalt parlament, ikke Europa-Parlamentet, ikke vælgerne. Men de kan alle opfordre Kommissionen til at foreslå ændringer.

Miljøfolk ønskede at forbyde 267 kemikalier. Kommissionen ville kun undersøge syv af dem. De 260 uønskede kemikalier kunne ikke forbydes af vælgerne i nogen medlemsstat ved hjælp af et valg

Selv om disse tilsætningsstoffer kan forårsage allergi, kræft, mindsket forplantningsevne og have hormonale effekter.

Forordninger er direkte bindende for alle medlemslande i hele EU, uden behov for at blive gennemført af nationale regeringer eller parlamenter. De binder umiddelbart og træder i kraft, den dag det er angivet eller tyve dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende.

Det er ulovligt for en medlemsstat til at ændre en forodning.

Afgørelser/Beslutninger er bindende for dem, de er rettet til, men ikke for alle EU-borgere.

Henstillinger og udtalelser er formelt ikke-bindende retsakter. En ”meddelelse” fra Kommissionen om musikindustrien er dog blevet brugt til at ændre markedet for ophavsrettigheder for forfattere og komponister.

Europa-Parlamentet var næsten enstemmigt imod denne meddelelse og anmodede Kommissionen om at trække den tilbage. Sagen endte med, at Kommissionen fremlagde et forslag til direktiv, og det er nu vedtaget med Parlamentets støtte.

Domstolsafgørelser binder alle direkte. Hvis Domstolen fastslår en ny fortolkning af en artikel i traktaten, kan den kun ændres ved en ændring af traktaterne selv - som skal godkendes af alle 28 regeringer og ratificeres af alle medlemslandene.

Vaxholm-Laval-sagen fra 2007 begrænsede fagforeningernes ret til kollektive kampskridt for højere lønninger end statsligt fastlagte eller almindeligt anerkendte minimumslønninger. Dommen blev baseret på en fortolkning af traktatens princip om fri bevægelighed for arbejdstagere.

Derfor er det kun en social protokol i en ny traktat - som foreslået af de europæiske fagforbund i EFS – der kan ændre loven. Vælgerne kan ikke ændre noget ved almindelige valg, uanset om deres nationale parlament eller Europa-Parlamentet ønsker det.

Standarder fastsat i den internationale Codex Alimentarius, som er blevet godkendt af EU er lige så bindende som EU-lovgivning i alle medlemslande 

Hvis hormoner i oksekød eller tilsætningsstoffer i mælk er tilladt af Codex, kan vælgerne ikke ændre dette ved valg. Det kan kun ske, hvis Kommissionen udarbejder et forslag og aftaler det i Codex Alimentarius - eller misligholder sine internationale forpligtelser..

CEN og CENELEC standarder er hovedsageligt obligatoriske, mens ETSI standarder oftest er frivillige, ifølge Dansk Standard.

 

Demokratiske løsninger

Vælgere og folkevalgte har ingen indflydelse, medmindre de bakkes op af de ikke direkte folkevalgte kommissærer. 

EU-kommissærer kan vælges og holdes ansvarlige enten indirekte af Europa-Parlamentet eller direkte af vælgerne i de enkelte medlemsstater.

 

Antal love, andre regler, domme og standarder for EU

 

LOVGIVNING I ALT I EU1

40163

SEKUNDÆR LOVGIVNING I ALT

34707

Forordninger

11547

Direktiver

1842

Afgørelser

18545

Andre retsakter

2773

INTERNATIONALE AFTALER

5456

Aftaler med ikke-medlems-lande og internationale organisationer

1721

Retsakter skabt af organer efter internationale aftaler

3700

Andre retsakter

35 

IKKE-BINDENDE RETSAKTER I ALT 2)

16917

Henstillinger

1599

Meddelelser

15136

Hvidbøger

36

Grønbøger

146

DOMME FRA EU-DOMSTOLEN 3)

15023

STANDARDER I ALT

62397

CEN - Den Europæiske Standardiseringsorganisation 4)

14163

CENELEC - Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering 5)

6519

ETSI - Standard Institut for Europæisk Telekommunikation 6)

36932

CODEX ALIMENTARIUS – WHO´s og FAO’s system for fødevare-standarder 7)

4783

I ALT

134.500

 [1] Eur-lex search results as of March 23, 2015 (advanced search: Domain: EU law and related documents, Subdomain: Legislation, Limit to legislation in force, Exclude corrigenda).

[2] Eur-lex search results as of March 23, 2015 (advanced search by Form. Communications limited to Author: European Commission).

[3] Eur-lex search results as of March 23, 2015. (advanced search: Domain: All documents, Type of act: EU court case, Exclude corrigenda, Form: Judgment, Exclude consolidated versions)

[4] CEN web page: Cen.eu: CEN in figures, 2015

 [5] Cenelec.eu: CENELEC facts and figures, 2015

[6] Etsi.org: Annual report 2015

[7] WHO&FAO (2006): Understanding the Codex Alimentarius, third edition, Page 11, ftp://ftp.fao.org/codex/Publications/understanding/Understanding_EN.pdf. Data refers until end of July 2006. The number includes Special reports, technical reports and ETSI guides.

 

 

Her er en tidligere opgørelse fra 2014: 

LOVGIVNING IALT1

37900

SEKUNDÆR LOVGIVNING

32679

Forordninger

10569

Direktiver

1838

Afgørelser/Beslutninger

17184

Andre retsakter

3088

INTERNATIONALE AFTALER

5221

Aftaler med ikke -medlemsstater eller internationale organisationer

1647

Aftaler mellem medlemslande

100

Akter fra organer oprettet ved internationale aftaler

3474

IKKE-BINDENDE RETSAKTER

5163

Henstillinger 2)

341

Udtalelser

4661

Hvidbøger

32

Grønbøger 

129

EU-domme 3)

13532

STANDARDER I ALT

52132

CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation 4

14498

CENELEC (Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering)5

6004

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)6

26847

CODEX ALIMENTARIUS (WHO&FAO food standards system)7

4783

REGLER I ALT

108727

 

[ 1 ] Eur- lex søgeresultaterne som af 20 Februar 2014 ( simpel søgning - lovgivningen; der er i kraft , http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm ) .

 

[ 2 ] Pre- lex søgeresultaterne som af 20 februar, 2014 . Søg efter filtype.

 

[ 3 ] Eur- lex søgeresultaterne som af 20 februar, 2014 . Domme fra EF-Domstolen og Retten.

 

[4] CEN webside : CEN i tal , http://www.cencenelec.eu/about......s/InFigures/Pages/default.aspx . Data refererer indtil udgangen af ​​december 2010 .

 

[ 5 ] CENELEC Fakta og tal http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/factsandfigures/ data refererer indtil udgangen af ​​2011.

 

[6] rapport ETSI Annual 2010 offentliggjorde April 2011, Page 17 , http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/Annualreport.aspx data refererer indtil udgangen af ​​2010.

 

[7] WHO & FAO (2006) : Forståelse af Codex Alimentariusm , tredje udgave, side 11 , ftp://ftp.fao.org/codex/Public......rstanding/Understanding_EN.pdf . Data refererer indtil udgangen af ​​juli 2006. Tallet omfatter særlige beretninger, tekniske rapporter og ETSI guider.