Løn til personale, Parlamentsmedlemmer og kommissærer

(Foto: European Commission)

Løn til personale, Parlamentsmedlemmer og kommissærer 

PERSONALE

EU-institutionerne beskæftiger over 47 000 tjenestemænd på lønninger langt over dem, de ville modtage i deres hjemlande i den offentlige service. Niveauet svarer til tjenestemandsløn i mange medlemsstaters ambassader i Bruxelles og i andre internationale organisationer. 

Fra juli 2010 varierede EU løn fra € 2.654 for de lavestlønnede til 18.370 for den højest betalte embedsmand per måned (kilde: se artikel 2 i forordningen). 

Der er 16 lønklasser med op til fem kategorier for anciennitet. Ud over lønnen modtager embedsmænd en børnefamilieydelse, et uddannelsestillæg for børn og unge studerende indtil 26 år og pension. 

Der er også en permanent ex-pat godtgørelse på 16% for udlændinge, der flytter til Bruxelles. Den mindste ex-pat godtgørelse er € 505. 

Grundbeløbet for husstandstillæg er 171 €. 

Godtgørelse for børn er 373 €. 

Godtgørelse for uddannelse € 253 (kilde: se artikel 5). 

Arbejdsløshedsunderstøttelsen varierer mellem € 1.337 og € 2.674 (kilde: se artikel 9). 

Embedsmænd, der arbejder for EU-institutionerne i andre medlemslande, skal ikke betale den lokale skat. Lønninger ganges med et indeks for leveomkostninger i værtslandet. Fuldtidsansatte kan også købe en bil uden afgifter. 

Lønnen besluttes hvert år med kvalificeret flertal blandt ministrene. En automatisk lønregulering har været sat ud af kraft. Lederne af f.eks. EU informationskontorer i de nationale hovedstæder kan have en løn, som er langt højere end statsministerens.

For tjenestemænd med børn er nettolønnen højere end de officielle brutto-lønninger. I de højeste stillinger kan lønnen være lidt mindre på grund af EU-skat. 

Under finanskrisen betalte personalet et solidarisk bidrag på 7%, og lønstigninger var sat på pause i nogle år. I de lavere lønklasser var bidraget 6%. 

 

EU-ansatte er inddelt i 3 kategorier: 

• AD-personer er normalt universitetskandidater 

• AD-lingvister er oversættere og tolke 

• AST-personer er sekretærer og assistenter 

 

Prodi-Kommissionen indførte reformer med mere incitamentsaflønning. Det resulterede i en vis modstand fra fagforeningerne. Fuldtidsansatte embedsmænd i Bruxelles kan købe en bil uden at betale skat af den. 

 

EUROPA-PARLAMENTET 

I Europa-Parlamentet, kan personalet i de politiske grupper ansættes som "midlertidigt ansatte", hvorfra de kan afskediges med tre måneders varsel. I virkeligheden kan mange "midlertidigt ansatte" forblive i deres stillinger i år og endda årtier. 

 

MEP'ere 

Medlemmer af Europa-Parlamentet fik tidligere samme løn som deres kolleger i de nationale parlamenter. De forskellige nationale betalinger forsvandt fra juli 2009. Nu er alle medlemmer af Europa-Parlamentet betalt met samme beløb hver måned fra EU-budgettet. 

Løn. Lønnen er €  8.020,53 per måned med en mild EU-skat bringes det ned til omkring € 6.250,37 (2014-tal). Medlemsstaterne har lov til at tilføje en national beskatning, hvis den nationale beskatning er højere end EU-skatten. Lønnen er knyttet til den generelle ordning løn for EU. 

MEP'ere vil altid modtage 38,5% af lønnen for en EU-dommer, der altid modtager 12,5% mere end den højeste embedsmand i EU-ordningen for lønninger. MEP'er, der forlader Parlamentet efter 3 års medlemskab, kan få en aftrædelsesydelse, hvor lønnen fortsætter i op til 2 år.

Dagpenge. Desuden modtager MEPerne dagpenge for hver dag, de skriver sig ind i Parliamentets bygninger i Bruxelles eller Strasbourg. Dagpengene er 304 € per dag. Dagpengene skal dække husleje og ekstra husholdningsudgifter, men udbetales også til medlemmer, der lever i og er valgt i Bruxelles. 

En MEP kan skrive sig ind kl. 22 om aftenen og igen kl. 7 om morgenen og få 2 dages dagpenge uden at have deltaget i noget møde eller anden relevant parlamentarisk aktivitet. 

På dage, hvor der stemmes under plenarmøderne, kan dagpengene sættes ned til det halve, hvis et medlem kun har deltaget i færre end halvdelen af afstemningerne med navneopråb.

Til møder uden for EU, er dagpengene € 152 plus hotel og morgenmad efter regning. 

Assistenter. MEP'erne kan ansætte personale til at bistå sig i deres arbejde for et beløb på € 19.709 per måned (2011-tal). 

Godtgørelse for generelle omkostninger. Til dækning af sekretariatsudgifter derhjemme kan MEP'ere modtage 4.299 € per måned som et generelt tilskud (2011-tal). De behøver ikke at levere noget bevis for omkostningerne, så MEP'ere kanogs å bruge pengene som en ekstra løn.

Alle medlemmer får samme løn, uanset om de deltager i møder og er effektive eller ej. Nogle medlemmer af Parlamentet kommer aldrig eller meget sjældent til møderne. De kan stadig få fuld løn, men deres sekretariatsgodtgørelse kan halveres. 

Afstands- og varighedsydelse for godtgørelser. Tidligere fik mange medlemmer en ekstra løn gennem overskud på rejsegodtgørelser. Fra juli 2009 e MEP'erne blevet betalt de reelle omkostninger i rejsegodtgørelse, hvilket betyder, at alle kan rejse på business class også på meget korte afstande. Derudover får de en godtgørelses- og varighedsgodtgørelse for én rejse per uge. 

Godtgørelsen for afstand og rejsens varighed starter med minimum € 22, såfremt medlemmet bor op til 50 km fra mødestedet. Fra 51 til 250 km, kan et parlamentsmedlem tilføje € 0,12 per km. Fra 251 - 1000 km, kan han/hun tilføje €0,06 per km. Fra 1000 og opefter € 0,03 per km. 

Varighedsgodtgørelsen betales for 2-4 timer med € 37,25. For 4-6 timer 74,5 €. Mere end 6 timer € 149 og med en nat inkluderet en komplet ekstra dagpengeydelse. Hvis medlemmerne rejser med bil, får de refunderet € 0,50 per km, og udgifterne til eventuel færgeoverfart. 

Rejser i hjemlandet. MEP'erne betales også for rejser i medlemsstaten. 

Parlamentsmedlemmer fra Belgien, Danmark, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene og Slovenien kan få godtgjort for op til 8.000 km om året. 

MEP'ere fra Bulgarien, Tjekkiet, Irland, Grækenland, Ungarn, Østrig, Portugal og Slovakiet kan refunderes med op til 16.000 km. 

Parlamentsmedlemmer fra Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Polen, Rumænien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige kan modtage op til 24.000 km. 

MEP'ere fra f.eks. oversøiske områder i Frankrig kan også modtage 24 fly rejser til og fra disse områder hvert år. 

Rejse til udlandet-godtgørelse. Derudover kan MEP'ere bruge 4.243 € om året for rejser til andre lande i verden, men der skal være en invitation til et møde eller et seminar (2010 tal). 

Forsikringer. MEP'ere har forsikringer mod sygdom, invaliditet og tyveri, som betales af Parlamentet. EP betaler 2/3 af bidragene til forsikringer. 

Ved invaliditet kan en MEP'er modtage den årlige løn ganget med 8. 

Ingen forældreorlov. Der er ingen forældreorlov i Europa-Parlamentet for medlemmerne. 

Pension. MEP'erne får en pension, som udbetales direkte fra EU. Den er også beregnet som en procentdel af pensionen for en EU-dommer. Den kan blive udbetalt, når en MEP fylder 63 år. Beløbet er 3,5% af lønnen for hvert års medlemskab af Europa-Parlamentet. Pensionen kan ikke være over 70% af lønnen. Det betyder, at anciennitet over 20 år ikke tæller for pensionsrettigheder. 

National skat. Medlemsstaterne har lov til at beskatte EU-pension, indtil EU-Domstolen måtte beslutte noget andet. Da den nye "medlemsstatut" blev vedtaget, var de ledende parlamentsmedlemmer sikre på, at Domstolen ville forbyde national beskatning af MEP'ernes nye EU-lønninger. Den danske regering valgte at beskatte både lønninger og pensioner. 

Ekstra pension i dag. Tidligere MEP'ere modtager deres pension fra nationalstaterne og beskattes i nationalstaterne. Hertil kommer en mulig frivillig pensionsordning oprettet af Europa-Parlamentet selv. MEP'erne betalte 1/3 af bidraget, mens EU-budgettet betalte 2/3 af omkostningerne. Pensionen kan beskattes nationalt.

Hemmelig medlemsliste. Europa-Parlamentet har afvist at offentliggøre listen over medlemmer af ordningen. Det tyske magasin Stern har offentliggjort listen over dem, der har registreret sig som medlemmer af ordningen i Luxembourg. Der er desuden en helt hemmelig liste over medlemmer, som også modtager midler fra den frivillige pensionsfond, men ukendt for offentligheden. 

I december 2008 var der 1.114 medlemmer, tidligere medlemmer og efterladte ægtefæller og pårørende i ordningen. Af disse var kun 421 parlamentsmedlemmer og 266 tidligere medlemmer offentligt registreret i pensionskassen i Luxembourg. Den hemmelige liste over medlemmer er næsten lige så stor som den liste, der blev offentliggjort af Stern. 

Der var også en invaliditetsstøtteordning, hvor en MEP kunne modtage 35% af lønnen for en EU-dommer, hvis medlemmet forlod Parlamentet på grund af invaliditet.

Pensionskassen kører med stort underskud. Parlamentet har derfor hævet pensionsalderen fra 60 i den gamle ordning til 63. Det er også pensionsalderen i den nye fuldt EU-finansierede pensionssystem. 

Hemmelige kontrakter. Inden juli 2009, kunne parlamentsmedlemmer ansætte personlige hjælpere på såkaldte "private kontrakter". Hver MEP kunne bruge omkring 17.000 € per måned til dette formål. Listen over beskæftigede assistenter blev aldrig offentliggjort. I 2008 etablerede Parlamentet en intern revisionsrapport, som viste bedrageri med de penge, der var afsat til assistenter. 

Et flertal i Europa-Parlamentes Formandskonference nægtede at offentliggøre rapporten, selv om alle navne blev slettet i en specialudgave kun leveret til medlemmerne af budgetkontroludvalgets medlemmer til læsning i en særlig fortrolig læsesal. 

Denne skandale førte til en anden reform, hvor assistenterne er ansat i Bruxelles på nye gennemskuelige regler og lønkontrakter. Det er ikke længere tilladt at ansætte flere familiemedlemmer som hjælpere. 

MEP'er kan fortsætte med at snyde med assistentdagpengene i hjemlandet, og 25% af budgettet til assistenter kan anvendes til køb af forskellige tjenester. 

MEP'ere er nu nødt til at vise boardingpas for at få en flyrejse refunderet. 

 

KOMMISSÆRER 

Grundlønnen for en kommissær er € 20.666 pr måned. Det er 12,5% mere end den højeste embedsmandsløn i EU. De fem næstformænd tjener 25% mere, det er 22.963 i månedlig grundløn. Formanden modtager 38% mere, det er 25.351 € per måned. Tal er fra 1. juli 2010. 

Lønninger beskattes ikke i deres respektive medlemsstater. I stedet er der en lav skat betalt til EU. 

Lønninger ganges med 1,15 for at inkludere et boligtilskud på 15% af lønnen. Kommissærer får også en børnefamilieydelse, 171 € plus 2% af grundlønnen og en underholdnings-godtgørelse på 607 € per måned. Næstformændene modtager € 911 per måned og formanden € 1.418. 

For hvert barn modtages € 373 og en supplerende godtgørelse for uddannelse på € 253.

Når en kommissær starter i embedet, modtages to måneders ekstra løn. Når de forlader posten, modtages en ekstra måneds løn plus en overgangsydelse gennem 3 år. Dette beløb er mellem 40 og 65% af deres sidste grundløn, afhængigt af hvor mange år de har tjent som kommissærer. Efter fem års tjeneste får en kommissær 55% af deres løn for de første 3 år. 

Kommissærer modtager dagpenge, når de er på rejse. De har 5% mere end de højeste embedsmænd får. 

Tidligere kommissærer får en pension fra det fyldte 65 år, også med den lave EU-skat. Pensionen beregnes som 4.275% af grundlønnen for hvert år op til maksimalt 70% af den sidste grundløn. Pensionen kan udbetales fra det fyldte 60. år med en reduktion til 70%. 

Kommissærer kan få deres EU-pensioner udbetalt i tillæg til alle nationale pensioner. En pensioneret kommissær med folkepension, MF- og/eller MEP-pension, ministerpension som minister og eventuel privat pension fra et privat job, kan modtage samtlige pensioner, uden modregning. 

Tidligere kommissærer vil derfor have nettopensioner meget højere end de nationale statsministre. På den anden side er både lønninger og pensioner for kommissærer lavere end det, der betales til lederne af mange banker og private virksomheder.

Her skal vi ikke dømme om, hvad der er rimeligt - blot bringe kendsgerningerne til offentligheden, således at borgerne kan bedømme ansættelsesvilkårene. 

 

NATIONAL Løn til parlamentsmedlemmer. Italien havde de højeste lønninger til nationale parlamentsmedlemmer og dermed også for MEP'ere indtil juli 2009 En italiensk repræsentant modtog mere end 12.000 € per måned. En bulgarsk MP blev betalt € 1.040 per måned. Statsministeren € 1611 og landets præsident 2.076 €. 

En rumænsk MEP modtog € 830 per måned før de europæiske valg i 2009, mens lønnen for den rumænske premierminister var € 2.090 per måned. Den rumænske præsident modtog 2.264 € per måned. 

Fra juli 2009 har en rumænsk MEP modtaget 3-4 gange lønnen for deres premierminister og præsidenten. Desuden er dette i tillæg til dagpenge og sekretariatsgodtgørelser. 

De nye regler for MEP'ere er blevet vedtaget enstemmigt af alle regeringer i Ministerrådet. 

Reglerne kan findes i forordning 422/67 / EØF for kommissærer. Vederlagene for personalet kan findes i forordning nr 1239/2010. Reglerne for Europa-Parlamentets medlemmer kan findes i medlemmernes statut fra 2004 Tallene fra Europa-Parlamentet er blevet offentliggjort i EU-Tidende og på hjemmesiden for Europa-Parlamentet. 

Nogle tal her er baseret på afgørelsen af præsidiet for Europa-Parlamentet og skal måske justeres. 

 

Links 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/002fe4ba57/The formand. ENGELSK  

http://eur-lex.europa.eu/LexUr......SLEG:1967R0422:20040501:da:PDF 

http://ec.europa.eu/Commission......10-2014/pdf/entitlements_en.pd

Europa-Parlamentets statut for medlemmerne: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5254742 

Forretningsorden i Europa-Parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/......DOC+XML+V0//EN&language=EN 

MEP'erne vedtager løn og frynsegoder reform: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4123550.stm (BBC) 

Forordningen kan læses i uddrag på det engelske euabc site.