Kommissær-ed

Kommissær-ed
En ed er et højtideligt løfte. MEP'erne afgiver ingen ed, når de er valgt, men dommere og kommissærer gør. 

Før de kan begynde deres arbejde, må kommissærerne gå til EF-Domstolen i Luxembourg og aflægge ed. 

Her er den tekst, dsom Connue Hedegaard højtideligt sværgede ved Den Europæiske Domstol, efter hendes udnævnelse i 2009: 

 

"Som medlem af Europa-Kommissionen, udnævnt af Det Europæiske Råd, og godkendt ved en afstemning i Europa-Parlamentet  

forsikrer jeg højtideligt:  

-at jeg under udførelsen af mit hverv vil overholde Den Europæiske Unions traktater og charter om grundlæggende rettigheder  
-at jeg vil udføre mine opgaver i fuldkommen uafhængighed, i Unionens almene interesse  
-at jeg under udførelsen af mit hverv hverken vil søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, nogen institution, noget andet organ eller nogen anden organisation  
-at jeg vil afholde mig fra enhver handling, der er uforenelig med mit hverv eller udførelsen af mine opgaver.  

Jeg tager til efterretning, at hver medlemsstat har forpligtet sig til at respektere denne grundsætning og til ikke at forsøge at påvirke Kommissionens medlemmer under udførelsen af deres hverv.  

Jeg forsikrer endvidere, at jeg såvel i min tjenesteperiode, som efter at denne er afsluttet, vil overholde de forpligtelser, der følger med mit hverv, i særdeleshed pligten til efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele."