Acquis communautaire

(Foto: European Commission)

Acquis communautaire

Acquis communautaire er et meget vigtigt begreb i Den Europæiske Union. Begrebet dækker alle traktater, lovgivning, internationale aftaler, standarder, domstolsafgørelser, grundlæggende rettigheder og horisontale principper i traktaterne som f.eks. ligestilling og ikke-diskrimination. Kort sagt: Hele EU-retten.

Alle medlemsstater og deres borgere skal adlyde Acquis, og alle kandidatlandene skal acceptere den fulde Acquis for at blive medlem af Den Europæiske Union. Den komplette Acquis er sammensat af mere end 108.000 dokumenter

Der findes intet officielt antal gyldige retsakter. Det fulde billede kan kun samles ved at sammenholde forskellige oplysninger fra forskellige kilder. Vi har gjort det delvist, og du kan se resultatet under Antal love.

Den fulde Acquis er svært at definere og er i konstant udvikling og omfatter:

 

· Indholdet, principper og politiske mål i traktaterne

 

· Lovgivning vedtaget i henhold til traktaterne og retspraksis fra EU-Domstolen

 

· Standarder vedtaget med hjemmel i EU-lovgivning og internationale aftaler

 

· Erklæringer og resolutioner vedtaget af Unionen

 

· Instrumenterne under den fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik

 

· Instrumenter under retlige og indre anliggender

 

· Internationale aftaler indgået af Fællesskabet og af medlemsstaterne selv inden for rammerne af Unionens aktiviteter.

Begrebet omfatter EU-rettens forrang og alle andre principper, som er udviklet af EU-Domstolen, gennem Domstolens retlige aktivisme. Medlemsstaterne er også forpligtet til at acceptere fremtidige flertalsbeslutninger og fremtidige domme fra EU-Domstolen

EU-rettens forrang blev fastslået explicit i den forkastede EU-forfatning Artikel I-6. Denne artikel blev slettet i Lissabon-traktaten og blev i stedet indsat som en fodnote med samme indhold og med en specifik henvisning til Domstolens domme om EU-rettens forrang. Det vigtige princip findes nu i Erklæring Nummer 17  i Lissabon-traktaten

Vedtagelse og gennemførelse af Acquis er grundlaget for alle tiltrædelsesforhandlinger for nye medlemslande. Man forhandler alle "kapitler i Acquis".

Kandidatlandene er forpligtet til at tilpasse deres administrative og institutionelle infrastruktur og til at bringe deres nationale lovgivning i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen for alle kapitler. Disse gennemgås under screening af landenes lovgivning og evalueres regelmæssigt indtil det tidspunkt, hvert et kapitel er lukket.

Begrebet Acquis er afgørende for at forstå EU-retten som et forfatningssystem, som også må accepteres af alle nye medlemslande. 

 

Links

Se også Antal love

Kilder og omfanget af fællesskabsretten http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_2_1_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/en/tools/faq.htm